Tiếp cận cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội của người dân tộc thiểu số

SỐ HỘ DTTS THEO TÌNH TRẠNG DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CỦA HỘ DTTS, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019
TỶ LỆ HỘ DTTS THEO TÌNH TRẠNG DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CỦA HỘ DTTS, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019
SỐ HỘ DTTS THEO TÌNH TRẠNG DIỆN TÍCH ĐẤT SẢN XUẤT CỦA HỘ DTTS, THÀNH THỊ/ NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019
TỶ LỆ HỘ DTTS THEO TÌNH TRẠNG DIỆN TÍCH ĐẤT SẢN XUẤT CỦA HỘ DTTS, THÀNH THỊ/ NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019
Số lượng gia súc bình quân của hộ Dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019
Số lượng gia súc của hộ dân tộc thiểu số chia theo dân tộc, vùng kinh tế - xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019
Số lượng gia súc bình quân của hộ Dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019
Số thôn chia theo loại đường giao thông đến trung tâm xã/phường/thị trấn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019
Tỷ lệ thôn theo loại đường giao thông đến trung tâm xã/phường/thị trấn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019
Tổng số km đường bộ từ trung tâm xã/phường/thị trấn đến trung tâm huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
Tỷ lệ km theo loại đường giao thông từ trung tâm xã/phường/thị trấn đến trung tâm huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
Số xã có chợ, số chợ của các xã vùng dân tộc thiểu số, 01/10/2019
Diện tích đất canh tác của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019
Diện tích đất canh tác được tưới tiêu của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số, 01/10/2019
Số hộ người dân tộc thiểu số có sử dụng máy vi tính và kết nối internet phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, Thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019
Tỷ lệ hộ người dân tộc thiểu số có sử dụng máy vi tính và kết nối internet phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để thắp sáng, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để thắp sáng, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019
Hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để thắp sáng, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Hộ dân tộc thiểu số phân theo loại nhiên liệu chính để thắp sáng, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019
Số thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 1/10/2019
Tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 01/10/2019
Hộ dân tộc thiểu số phân theo nguồn nước hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo nguồn nước hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo nguồn nước hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo loại hố xí sử dụng chính, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Hộ dân tộc thiểu số phân theo loại hố xí sử dụng chính, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số phân theo hố xí hợp vệ sinh, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019
Hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/4/2019
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/4/2019
Hộ có nhà ở của người dân tộc thiểu số phân theo hình thức sở hữu, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Hộ có nhà ở của người dân tộc thiểu số phân theo hình thức sở hữu, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019
Diện tích nhà ở bình quân của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019
Diện tích nhà ở bình quân của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nuôi nhốt gia súc dưới gầm hoặc sát nhà phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019