Tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 01/10/2019

Tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 01/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo tình trạng có điện, 01/10/2019