Số hộ người dân tộc thiểu số có sử dụng máy vi tính và kết nối internet phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, Thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019

Số hộ người dân tộc thiểu số có sử dụng máy vi tính và kết nối internet phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, Thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Số hộ người dân tộc thiểu số có sử dụng máy vi tính và kết nối internet phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, Thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019