Hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019

Hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019