Diện tích nhà ở bình quân của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính

Diện tích nhà ở bình quân của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Diện tích nhà ở bình quân của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính