SỐ HỘ DTTS THEO TÌNH TRẠNG DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CỦA HỘ DTTS, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019

SỐ HỘ DTTS THEO TÌNH TRẠNG DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CỦA HỘ DTTS, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê SỐ HỘ DTTS THEO TÌNH TRẠNG DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CỦA HỘ DTTS, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019