Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (LLLĐ) của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên theo nhóm tuổi và dân tộc, thời điểm 01/10/2019

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (LLLĐ) của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên theo nhóm tuổi và dân tộc, thời điểm 01/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (LLLĐ) của người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên theo nhóm tuổi và dân tộc, thời điểm 01/10/2019