Biểu 2c: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính

Biểu 2c: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Biểu 2c: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính