Biểu 7b: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo tôn giáo, dân tộc và đơn vị hành chính

Biểu 7b: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo tôn giáo, dân tộc và đơn vị hành chính
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Biểu 7b: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo tôn giáo, dân tộc và đơn vị hành chính