TỶ LỆ TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ DƯỚI 1 TUỔI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG CÁC LOẠI VẮC XIN ĐẦY ĐỦ THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019

TỶ LỆ TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ DƯỚI 1 TUỔI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG CÁC LOẠI VẮC XIN ĐẦY ĐỦ THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê TỶ LỆ TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ DƯỚI 1 TUỔI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG CÁC LOẠI VẮC XIN ĐẦY ĐỦ THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019