TỶ LỆ ĐI HỌC ĐÚNG TUỔI TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN/QUẬN, 1/4/2019

TỶ LỆ ĐI HỌC ĐÚNG TUỔI TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN/QUẬN, 1/4/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê TỶ LỆ ĐI HỌC ĐÚNG TUỔI TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN/QUẬN, 1/4/2019