DÂN SỐ TRONG TUỔI ĐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ DÂN SỐ ĐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÚNG TUỔI THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TỈNH/THÀNH PHỐ, 1/4/2019

DÂN SỐ TRONG TUỔI ĐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ DÂN SỐ ĐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÚNG TUỔI THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TỈNH/THÀNH PHỐ, 1/4/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê DÂN SỐ TRONG TUỔI ĐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ DÂN SỐ ĐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÚNG TUỔI THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TỈNH/THÀNH PHỐ, 1/4/2019