DÂN SỐ TRONG TUỔI ĐI HỌC TIỂU HỌC VÀ DÂN SỐ ĐI HỌC TIỂU HỌC ĐÚNG TUỔI THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN/QUẬN, 1/4/2019

DÂN SỐ TRONG TUỔI ĐI HỌC TIỂU HỌC VÀ DÂN SỐ ĐI HỌC TIỂU HỌC ĐÚNG TUỔI THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN/QUẬN, 1/4/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê DÂN SỐ TRONG TUỔI ĐI HỌC TIỂU HỌC VÀ DÂN SỐ ĐI HỌC TIỂU HỌC ĐÚNG TUỔI THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN/QUẬN, 1/4/2019