DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI ĐI HỌC TIỂU HỌC VÀ DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI ĐI HỌC TIỂU HỌC NHƯNG KHÔNG ĐI HỌC THEO DÂN TỘC, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN QUẬN, 01/4/2019

DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI ĐI HỌC TIỂU HỌC VÀ DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI ĐI HỌC TIỂU HỌC NHƯNG KHÔNG ĐI HỌC THEO DÂN TỘC, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN QUẬN, 01/4/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI ĐI HỌC TIỂU HỌC VÀ DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI ĐI HỌC TIỂU HỌC NHƯNG KHÔNG ĐI HỌC THEO DÂN TỘC, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN QUẬN, 01/4/2019