SỐ NĂM ĐI HỌC BÌNH QUÂN THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN/QUẬN, 1/4/2019

SỐ NĂM ĐI HỌC BÌNH QUÂN THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN/QUẬN, 1/4/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê SỐ NĂM ĐI HỌC BÌNH QUÂN THEO DÂN TỘC, VÙNG KINH TẾ XÃ HỘI, TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ HUYỆN/QUẬN, 1/4/2019