TỶ LỆ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG Ở NHÀ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC MÌNH THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN,VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019

TỶ LỆ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG Ở NHÀ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC MÌNH THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN,VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê TỶ LỆ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG Ở NHÀ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC MÌNH THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN,VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019