Biểu 7a: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, tôn giáo và đơn vị hành chính

Biểu 7a: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, tôn giáo và đơn vị hành chính
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Biểu 7a: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, tôn giáo và đơn vị hành chính