SỐ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ NHU CẦU VAY VỐN ƯU ĐÃI TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2020 THEO THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

SỐ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ NHU CẦU VAY VỐN ƯU ĐÃI TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2020 THEO THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê SỐ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ NHU CẦU VAY VỐN ƯU ĐÃI TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2020 THEO THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH