TỶ LỆ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ VAY VỐN ƯU ĐÃI TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2019 THEO THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019

TỶ LỆ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ VAY VỐN ƯU ĐÃI TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2019 THEO THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê TỶ LỆ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ VAY VỐN ƯU ĐÃI TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2019 THEO THÀNH THỊ/NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019