TỶ LỆ LAO ĐỘNG NGƯỜI DTTS LÀM VIỆC SO VỚI DÂN SỐ NGƯỜI DTTS TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, GIỚI TÍNH, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, 01/10/2019

TỶ LỆ LAO ĐỘNG NGƯỜI DTTS LÀM VIỆC SO VỚI DÂN SỐ NGƯỜI DTTS TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, GIỚI TÍNH, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, 01/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê TỶ LỆ LAO ĐỘNG NGƯỜI DTTS LÀM VIỆC SO VỚI DÂN SỐ NGƯỜI DTTS TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, GIỚI TÍNH, VÙNG KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, 01/10/2019