TỶ LỆ PHỤ NỮ DTTS 10-49 TUỔI SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN TRONG 12 THÁNG TRƯỚC 01/10/2019 THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019

TỶ LỆ PHỤ NỮ DTTS 10-49 TUỔI SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN TRONG 12 THÁNG TRƯỚC 01/10/2019 THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê TỶ LỆ PHỤ NỮ DTTS 10-49 TUỔI SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN TRONG 12 THÁNG TRƯỚC 01/10/2019 THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019