Biểu 6c: Dân số người dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi, giới tính và đơn vị hành chính