Số lượng và tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng tính đến ngày 01/10/2019

Số lượng và tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng tính đến ngày 01/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Số lượng và tỷ lệ thôn của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng tính đến ngày 01/10/2019