Số người bình quân 1 hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc và đơn vị hành chính

Số người bình quân 1 hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc và đơn vị hành chính
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Số người bình quân 1 hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc và đơn vị hành chính