Số hộ dân tộc thiểu số ngủ có màn phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019

Số hộ dân tộc thiểu số ngủ có màn phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019
Chú thích (*) - Nguồn: Tổng cục thống kê Số hộ dân tộc thiểu số ngủ có màn phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 1/10/2019