Dân số người dân tộc thiểu số

Biểu 1a: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính, thành thị, nông thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 2a: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, thành thị, nông thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 2b: Dân số dân tộc thiểu số và cơ cấu theo giới tính chia theo dân tộc
Biểu 2c: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính
Biểu 2c: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính
Biêu 3a: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 3b: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo dân tộc, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 6a: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 6a: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi và đơn vị hành chính
Biểu 6b: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 6b: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi, dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính
Biểu 6c: Số người dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi, giới tính, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 6c: Dân số người dân tộc thiểu số theo nhóm tuổi, giới tính và đơn vị hành chính
Biểu 7a: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, tôn giáo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 7a: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, tôn giáo và đơn vị hành chính
Biểu 7b: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, tôn giáo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 7b: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo tôn giáo, dân tộc và đơn vị hành chính
Biểu 8a: Số người dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi được đăng ký giấy khai sinh theo dân tộc, giới tính, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 8a: Số người dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi được đăng ký giấy khai sinh theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính
Biểu 8a: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi được đăng ký giấy khai sinh theo dân tộc, giới tính, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 8a: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi được đăng ký giấy khai sinh theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính
Biểu 10a: Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, trình độ giáo dục đào tạo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 10a:Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, trình độ giáo dục đào tạo, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 11a:Tỷ lệ người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc theo trình độ đào tạo cao nhất, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Tình trạng hôn nhân người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Tỷ lệ tình trạng hôn nhân người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019
Số hộ dân tộc thiểu số của các xã/phường/thị trấn khu vực dân tộc thiểu số chia theo dân tộc năm 2018
Biểu 4a: Quy mô hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 4a: Quy mô hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, đơn vị hành chính
Biểu 4b: Cơ cấu quy mô hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính
Biểu 4b: Cơ cấu số người trong hộ dân tộc thiểu số theo dân tộc, số người trong hộ và đơn vị hành chính
Số người bình quân 1 hộ dân tộc thiểu số theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính
Số người bình quân 1 hộ dân tộc thiểu số phân theo dân tộc và đơn vị hành chính
TỶ LỆ TĂNG DÂN SỐ DÂN TỘC THIỂU SỐ BÌNH QUÂN NĂM GIAI ĐOẠN 2009-2019 THEO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ
Tuổi thọ trung bình của người DTTS chia theo dân tộc
SỐ PHỤ NỮ DTTS 10-49 TUỔI SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN TRONG 12 THÁNG TRƯỚC 01/10/2019 THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
TỶ LỆ PHỤ NỮ DTTS 10-49 TUỔI SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN TRONG 12 THÁNG TRƯỚC 01/10/2019 THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/10/2019